Menu Sluiten

Wat is burgerschapseducatie?

Stel jezelf de vraag: wat betekent burgerschap voor mijMisschien roept die vraag bij jou ideeën op rond democratie, rond internationalisering of rond diversiteit. Burgerschap wordt op heel veel verschillende manieren ingevuld en begrepen. Misschien vind je het moeilijk om er een precieze invulling aan te geven. Wat valt er wel of niet onder? Hoe valt het te linken aan het dagelijks leven? Ook die vragen zijn niet ongewoon: burgerschap is voor velen onder ons lastig om te definiëren. Ook voor burgerschapseducatie is er niet één duidelijke omschrijving of invulling.   

Ondanks het feit dat een eenduidige definitie ontbreekt, is het belangrijk om na te denken over en een bewuste keuze te maken in de invulling van burgerschap. Dat geeft namelijk focus en doelgerichtheid aan jouw keuzes binnen burgerschapseducatie. 

Binnen ART4DEM maakten we de keuze om te vertrekken vanuit democratisch burgerschap. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van democratische competenties. Dit zijn competenties die belangrijk zijn voor het samenleven in superdiverse contexten en het realiseren van een democratische cultuur. Het Europees raamwerk van competenties voor democratische cultuur (Council of Europe, 2018) biedt houvast in het project. In dit raamwerk staat een competentiemodel centraal. Dat model wordt visueel weergegeven door het zogenaamde klavertje vier. In het klavertje vier staan de democratische en interculturele competenties die volgens de Raad van Europa nodig zijn om te kunnen participeren aan en vreedzaam te kunnen samenleven in een superdiverse democratie.  

Bronnen 
Raad van Europa. (2016). Competenties voor democratische cultuur. Samenleven als gelijken in cultureel diverse democratische samenlevingen. Samenvatting. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe Publishing.  
Online te raadplegen via https://rm.coe.int/16806ccf14 
Council of Europe. (2018). Reference Framework of competences for democratic culture. Volume 1: context, concepts and model. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe Publishing.  
Online te raadplegen via https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c