Menu Sluiten

ART4DEM staat voor verandering én onderzoek tegelijk. Een team onderzoekers van de AP Hogeschool volgt het project op door alle deelnemers actief te betrekken. Wat vinden zij van dit project? Welke resultaten boeken we? Wat ligt in de weg? Wat loopt vlot? En vooral, waarom is dat zo? 

Het onderzoek richt zich op volgende onderzoeksvragen 

Op welke wijze kunnen artistieke werkvormen bijdragen aan BSE in een diverse context in de 3degraad BaO en de 1stegraad SO? 

 • Welke voorwaarden geven scholen en leerkrachten aan om te kunnen werken met de artistieke werkvormen?
 • Hoe ervaren de verschillende schoolactoren (schoolbeleid, leerkrachten, leerlingen) de artistieke werkvormen om aan burgerschapseducatie te werken?
 • Welke invloed hebben de artistieke werkvormen op burgerschapscompetenties bij leerlingen (leereffect) en leerkrachten (invloed op professionalisering)?
 • Hoe kunnen de school en de leerkracht burgerschapseducatie systematisch monitoren en evalueren op school-, klas-en leerlingenniveau? 

Binnen het onderzoek willen we te weten komen of, en zo ja, welke evolutie leerlingen maken op vlak van burgerschap tijdens het project. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methodes. We verzamelen informatie door bij leerlingen een kindvriendelijke vragenlijst af te nemen via tablets, zowel voor als na het project. We observeren ook workshops en gaan daarnaast ook op het einde van het project met een groep leerlingen in gesprek tijdens een focusgroep.  

Ook de stem van leerkrachten horen we op meerdere momenten, telkens via interviews. Daarnaast leveren de intervisies waaraan ze deelnemen ook inzichten op.  

Tot slot vinden we het belangrijk om betrokken directie aan het woord te laten over burgerschapseducatie op hun school en over ART4DEM.Burgerschapseducatie kan namelijk enkel maar effectief zijn indien het wordt opgenomen als schoolbrede opdracht. De visie op en ervaring met het project van de directie wordt vanuit dat oogpunt ook in kaart gebracht.  

Dit alles doen we bovendien twee keer op rij: in het tweede en het derde projectjaar herhalen we de onderzoeksactiviteiten. Op deze manier verzamelen we de meningen van verschillende betrokkenen.  

 

Schematisch geeft dat:

Praktijkluik Onderzoeksluik
Interventie door kunstenaar en professionaliseringstraject voor leerkrachten Kwalitatief + kwantitatief: resultaten en perspectieven verschillende betrokkenen
 • Intake – keuze focus
 • Workshop 1
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 2
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 3
 • Oefensessie
 • Reflectie en evaluatie
 • Rapportage
 • Startcontext
 • Nulmeting 1 (kwantitatief)
Jaar 1
 • Procesevaluatie 1 (kwalitatief)
 • Interview leerkrachten, directie
 • Observaties interventies
 • Nameting 1
  (kwantitatief)
 • 0-meting 2
  (kwantitatief)
 • Keuze focus
 • Workshop 1
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 2
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 3
 • Oefensessie
 • Evaluatie
 • Rapportage
Jaar 2
 • Procesevaluatie 2 (kwalitatief)
 • Interviews leerkrachten, directie
 • Observaties inteventies
 • Eindcontext
 • Nameting 2 (kwantitatief)